COVID – 19

Systém zabezpečenia výdaja pokrmov pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a pandémie ochorenia COVID-19

Výdaj pokrmov v školskej jedálni:

  • pre žiakov a zamestnancov prítomných v škole sa výdaj jedla uskutočňuje podľa vypracovaného harmonogramu v školskej jedálni tak, aby sa skupiny žiakov podľa tried nepremiešavali
  • pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk
  • stravníci si stravu a hygienicky zabalený príbor odoberú od výdajného okienka
  • stravovanie sa zabezpečuje v sprievode pedagogických pracovníkov ŠKD, ktorí vypomáhajú s dokladaním polievky, nápojov
  • zamestnanec pri výdaji používa jednorazové rukavice a rúško
  • po každej skupine sa dezinfikujú stoly
  • počas prítomnosti v ŠJ si stravníci prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie jedla
  • stravníci budú sedieť pri stoloch v 1,5 metrovom odstupe šachovnicovo umiestnené
  • učitelia a nepedagogickí zamestnanci sa stravujú osobitne v salóniku na to určenom

Časový harmonogram výdaja pokrmov v jedálni:

11,15 - 11,45 hod. - 1. skupina žiakov

11,45 - 12,00 hod. - sanitácia priestorov jedálne /dezinfekcia stolov + vetranie priestorov/

12,00 - 12,30 hod. - 2. skupina žiakov

12,30 - 12,45 hod. - sanitácia priestorov jedálne

12,45 - 13,15 hod. - 3. skupina žiakov

13,30 - 14,00 hod. - sanitácia priestorov jedálne

ZÁKAZ POHYBU CUDZÍCH OSÔB V PRIESTOROCH ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA!