Ceny obedov

Od 1.9.2019 podľa zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20/dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa / iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

ŠJ diétne stravovanie neposkytuje, žiaci, ktorí sú odkázaní na diétne stravovanie predložia potvrdenie od odborného lekára. Dotácia vo výške 1,20€ im bude podľa dochádzky poukázaná na účet.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Smernicou ŠJ na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška poplatku za stravu podľa 3. finančného pásma

Na základe zápisného lístka sa žiak prihlasuje na stravu v ŠJ. Každý nový stravník musí zakúpiť čip v hodnote 4 €, stravníkom, ktorí čip vlastnia, platí naďalej; 

-poplatky za stravu, zálohová platba a čip sa uhrádza na číslo účtu:

SK 04 0200 0000 0016 3782 9355

Každý stravník musí mať uhradenú zálohovú platbu vo výške 20 € +doplatok k dotácii za I.polrok 

                                                                       najneskôr do 11.09.2020

I. stupeň:        doplatok za 1obed 0,11 €,   I.polrok –   9 €  /+záloha 20 €/   = 29 €

II.stupeň:        doplatok za 1obed 0,20 €,   I.polrok – 16 € / +záloha 20 €/  = 36 €

Variabilný symbol: nový stravník dostane na t.č. 057/4461812

Doplňujúci  údaj: meno, priezvisko, trieda stravníka

Od 1.1.2021 podľa nového nariadenia vlády sa dotácia za stravu pravdepodobne ruší a tým pádom sa od 1.1.2021 bude za stravu platiť plná čiastka za obed /I.stupeň- 1,31 €, II.stupeň- 1,40 €/

Zákonný zástupca dieťaťa, berie na vedomie že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku ceny obeda.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 14.00 hod. Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prípade choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať prvý deň choroby do obedára v čase od 11.30 – 12.00 hod., ale v takom prípade stravník uhrádza plnú výšku obeda podľa finančných pásiem. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo po obed do obedára samo.