Ceny obedov

Pokyny pre stravníkov na školský rok 2023/2024

Poplatky za stravu sa uhrádzajú na číslo účtu: SK04 0200 0000 0016 3782 9355

Variabilný symbol: nový stravník dostane VS v kancelárií ŠJ, ostatným stravníkom ostáva VS

Konštantný symbol: 0308

Popis transakcie : priezvisko a meno žiaka

Stravník - žiak v ZŠ  I. stupeň - obed:  36,00 €/mesačne  (bez dotácie)

Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň-  obed: 40,00 €/ mesačne ( bez dotácie)

Do 15. septembra sa uhrádza strava za dva mesiace vopred

Ostatné mesiace uhrádzame stravu do 15. dňa na nasledujúci mesiac                                                                        

V septembri musí mať žiak na účte depozit vo výške 30 € (stravné s dotáciou)

Depozit sa použije na úhradu nedotovaných obedov v prípade, ak nebudú splnené zákonom stanovené podmienky, t.j., že dieťa/ žiak sa nezúčastnil vyučovania alebo neodobral obed.