zelenina

Aktuality

Výška stravy od 01. 01. 2023

  Ministerstvo školstva  navyšuje finančné pásma pre školské stravovanie. Finančné pásma predstavujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje MŠVV a Š SR. Finančné pásma pre školské stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Tou druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ.

Zriaďovateľ Mesto Vranov nad Topľou určil od 01. 01. 2023 výšku režijných nákladov pre žiaka ZŠ 0,30€ na odobratý obed a na nákup potravín pridelilo 2. finančné pásmo, čo predstavuje:

I. stupeň:   

1,50€ + 0,30€ = 1,80€/ obed    (36,00€ / mesiac)

II. stupeň: 

 

1,70€ + 0,30€ = 2,00€/ obed     (40,00€/ mesiac)

 

SOŠ DREVÁRSKA:  

Cena jedného obeda 2,40€ / obed     (48,00€/ mesiac)

Dospelí stravníci:       

2,20€ + 1,70€ = 3,90€/ obed     

 

Noví stravníci!

ŠJ na základe kompletne vypísaného zápisného lístka Vám pridelí stravný čip, ktorý  je potrebné uhradiť na účet ŠJ, ako je uvedené v informáciách pre rodičov.    

Stravné čipy k obedom odovzdá triedny učiteľ v triede.

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolený vstup pre rodičov, žiakov do priestorov ŠJ.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok vhoďte do označenej krabice pred vchodom do ŠJ.

IBAN: SK04 0200 0000 0016 3782 9355 

Variabilný symbol: nový stravník dostane v kancelárií ŠJ, ostatným stravníkom ostáva VS

Konštantný symbol: 0308

Popis transakcie: priezvisko a trieda žiaka

 

Školská jedáleň začala svoju činnosť otvorením ZŠ Juh v roku 1975. Od 1. apríla 2002 sa stáva rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu svojho zriaďovateľa. 

 

Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť.

 

Preto Vám ponúkame len tie najlepšie jedlá a nápoje. V spojení s príjemnou atmosférou jedálne a priaznivými cenami veríme, že sa k nám budete radi vracať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.