zelenina

Aktuality

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

 

 

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

 

-        2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

-        2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

-       za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  

-       dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do  ZŠ). V takomto prípade na Zápisnom lístku uvediete číslo vášho účtu na ktorý vám bude zaslaný príspevok na stravovanie.

 

Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť do kancelárie školskej jedálne a to najneskôr v termíne do 15.4.2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov spolu so Zápisným lístkom žiaka na stravovanie.

 

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

 

Odhlasovanie (prihlasovanie):

 

·       odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je potrebné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúci deň na telefónnom čísle: 057/44618 12, 0918 670 569

 

·       v prípade choroby je  rodič alebo zákonný zástupca povinný vyhlásiť svoje dieťa z obeda najneskôr do 8:00 v daný deň,  inak poplatok za tento  obed bude účtovaný z jeho vlastných finančných prostriedkov

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie  rodič alebo zákonný zástupca už za stravu neplatí pri splnení všetkých podmienok týkajúcich sa prihlásenia a odhlásenia zo stravy.

 

V termíne do 10.5.2023 je nutné  zaplatiť zálohu 20 € , ktorá bude slúžiť na úhradu obedov, v prípade neodhlásenia stravy žiaka, ktorý sa nezúčastní vyučovania.

ŽIADOSŤ (NÁVRATKA) NA STIAHNUTIE

 

Noví stravníci!

ŠJ na základe kompletne vypísaného zápisného lístka Vám pridelí stravný čip, ktorý  je potrebné uhradiť na účet ŠJ, ako je uvedené v informáciách pre rodičov.    

Stravné čipy k obedom odovzdá triedny učiteľ v triede.

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolený vstup pre rodičov, žiakov do priestorov ŠJ.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok vhoďte do označenej krabice pred vchodom do ŠJ.

IBAN: SK04 0200 0000 0016 3782 9355 

Variabilný symbol: nový stravník dostane v kancelárií ŠJ, ostatným stravníkom ostáva VS

Konštantný symbol: 0308

Popis transakcie: priezvisko a trieda žiaka

 

Školská jedáleň začala svoju činnosť otvorením ZŠ Juh v roku 1975. Od 1. apríla 2002 sa stáva rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu svojho zriaďovateľa. 

 

Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť.

 

Preto Vám ponúkame len tie najlepšie jedlá a nápoje. V spojení s príjemnou atmosférou jedálne a priaznivými cenami veríme, že sa k nám budete radi vracať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.